Joshua說:對不起我騙了你...
                      這世界有太多說不清的理由
                      壓力綑綁太多的阻礙
                      怎麼做都是錯
                      怎麼說都是多於

TANK 發表在 痞客邦 留言(77) 人氣()